Γλώσσα

Προπτυχιακες

Κανονισμός Σπουδών

Το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, αποτελείται από 10 εξάμηνα σπουδών (5 έτη). Τα πέντε πρώτα εξάμηνα σπουδών (κορμός) περιλαμβάνουν μαθήματα κοινά για όλους τους φοιτητές. Στο τέλος του πέμπτου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις πέντε Κατευθύνσεις Σπουδών, που έχουν διάρκεια 5 εξαμήνων. Οι πέντε Κατευθύνσεις Σπουδών (με αλφαβητική σειρά) είναι:

  • Αγροτικής Οικονομίας (ΑΟ)
  • Ζωικής Παραγωγής (ΖΠ)
  • Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής (ΕΒ)
  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤ)
  • Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ)

Η Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, προήλθε από την συγχώνευση τριών Κατευθύνσεων (Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Οπωροκηπευτικών και Φυτοπροστασίας).

Αναλυτικά ισχύουν τα εξής:

1Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση πτυχίου είναι 10 εξάμηνα. Κάθε φοιτητής παρακολουθεί 5 εξάμηνα μαθημάτων γενικού και γεωπονικού υποβάθρου (Σπουδές κορμού). Στη συνέχεια, για τα υπόλοιπα 5 εξάμηνα επιλέγει να παρακολουθήσει μια από τις πέντε Κατευθύνσεις σπουδών.

2Μαθήματα Κορμού. Στο πρόγραμμα κορμού που έχει διάρκεια πέντε εξαμήνων, υπάρχουν 26 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 μαθήματα επιλογής (ένα στο 3ο, ένα στο 4ο και δύο μαθήματα επιλογής στο 5ο εξάμηνο σπουδών). Οι φοιτητές  ανάλογα με την Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν, επιλέγουν αντίστοιχα μαθήματα από τους Καταλόγους μαθημάτων επιλογής. Ειδικότερα:

α.Οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν την Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής επιλέγουν υποχρεωτικά στο 3ο εξάμηνο τη Βιοχημεία, στο 4ο εξάμηνο τη Γενετική και στο 5ο εξάμηνο δύο από τα μαθήματα «Γεωργική Ζωολογία», «Γονιμότητα Εδάφους», «Εισαγωγή στα Γεωργικά Φάρμακα», «Μετεωρολογία-Κλιματολογία», «Προστασία Περιβάλλοντος» και «Συστηματική Βοτανική»

β.Οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν την Κατεύθυνση Ζωϊκής Παραγωγής επιλέγουν υποχρεωτικά στο 3ο εξάμηνο την Ανατομία-Φυσιολογία Ζώου, στο 4ο εξάμηνο τη Βιοτεχνολογία Αναπαραγωγής και στο 5ο εξάμηνο τις Αγροτικές Κατασκευές και τις Υδατοκαλλιέργειες.

γ.Οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν την Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας επιλέγουν υποχρεωτικά στο 3ο εξάμηνο το Συνεργατισμό, στο 4ο εξάμηνο την Επιχειρηματικότητα στον Αγροτικό Τομέα και στο 5ο εξάμηνο τη Γεωργική Εκπαίδευση και τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Γεωπονικές Επιστήμες

δ.Οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν την Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων επιλέγουν υποχρεωτικά στο 3ο εξάμηνο τη Βιοχημεία, στο 4ο εξάμηνο τη Γενική Μικροβιολογία και στο 5ο εξάμηνο τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Γεωπονικές Επιστήμες και Οινολογία και Οινοπνευματώδη Ποτά.

ε.Οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν την Κατεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής επιλέγουν υποχρεωτικά στο 3ο εξάμηνο το Προγραμματισμό Η/Υ, στο 4ο εξάμηνο Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών και στο 5ο εξάμηνο Αγροτικές Κατασκευές και Γονιμότητα Εδάφους.

3Μαθήματα Κατεύθυνσης. Στη διάρκεια των σπουδών Κατεύθυνσης (6ο έως 10ο εξάμηνα), υπάρχουν επίσης μαθήματα επιλογής και υποχρεωτικά. Οι Κατευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, Εγγείων Βελτιώσεων, Υδραυλικής και Εδαφολογίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Ζωϊκής Παραγωγής έχουν 15 υποχρεωτικά και 10 επιλογής μαθήματα. Η Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής έχει 10 υποχρεωτικά και 15 επιλογής μαθήματα. Για όλες τις Κατευθύνσεις από τα μαθήματα επιλογής, τα 3 μπορεί να επιλέγονται και από άλλες Κατευθύνσεις.

4Ξένη Γλώσσα. Η ξένη γλώσσα διδάσκεται στα 4 πρώτα εξάμηνα σπουδών.Οι φοιτητές επιλέγουν να παρακολουθήσουν μία από τις ομάδες μαθημάτων (Αγλικά ή Γερμανικά). H κάθε ομάδα ξένης γλώσσας αποτελείται από 4 μαθήματα τα οποία λαμβάνουν από 2 ECTS  (σύνολο 8 ECTS).

5Πτυχιακή Διατριβή. Κάθε φοιτητής εκπονεί την πτυχιακή του διατριβή, που μπορεί να είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική, στο 10ο εξάμηνο σπουδών, σε θέμα της Κατεύθυνσης που παρακολουθεί. Η πτυχιακή διατριβή βαθμολογείται από 3 καθηγητές  (επιβλέποντας και δύο άλλοι καθηγητές της Κατεύθυνσης) και λαμβάνει 15 ECTS.

6Πρακτική άσκηση. Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Γεωπονικής εκπαίδευσης, είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και διαρκεί δύο (2) μήνες. Πραγματοποιείται σε Φορείς Υποδοχής του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα. Οι προϋποθέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης περιλαμβάνονται στον σχετικό κανονισμό της ΠΑ (υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των ασκούμενων φοιτητών και των Φορέων Υποδοχής, αξιολόγηση της ΠΑ και άλλα συναφή θέματα). Η ΠΑ πιστώνεται με 10 ECTS. Η επίδοση των φοιτητών στην Πρακτική άσκηση αξιολογείται με την ένδειξη "επιτυχώς" ή "ανεπιτυχώς" (Ε-Α).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (και πιθανώς και τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη) οι φοιτητές είναι δυνατόν να επιλεγούν, εάν το επιθυμούν, με κατάθεση αίτησης στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας» που χρηματοδοτείται από  το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση και η αναβάθμιση της ΠΑ και η σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τον επαγγελματικό χώρο. Υπεύθυνος υλοποίησης του Προγράμματος είναι ο καθηγητής κ. Γρ. Διαμαντίδης και η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από την κ. Βιβή Καζανά (998823). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση πατήστε ΕΔΩ...

7Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS) που σε διεθνές επίπεδο δείχνουν τον όγκο εργασίας του φοιτητή για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του μαθήματος. Ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο παρακολουθεί μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε 30 πιστωτικές μονάδες. Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι το Τμήμα μας έχει 10 εξάμηνα σπουδών, ο φοιτητής συνολικά χρειάζεται 300 πιστωτικές μονάδες για να λάβει το πτυχίο του, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών μονάδων, της Πτυχιακής Διατριβής, της Πρακτικής άσκησης και της Ξένης Γλώσσας.

8Τα πτυχία όλων των Κατευθύνσεων έχουν συνολικά τις ίδιες πιστωτικές μονάδες ECTS. Η διαφορά στην επίδοση του κάθε φοιτητή εκφράζεται μόνο με τον τελικό βαθμό που αναγράφεται στο πτυχίο. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής έχει πάρει μαθήματα παραπάνω από αυτά που είναι απαραίτητα για τη λήψη του πτυχίου αυτά αναγράφονται στο πτυχίο, αλλά δεν προσθέτουν τίποτα στις πιστωτικές μονάδες ούτε υπολογίζονται στο βαθμό του πτυχίου.

9Κάθε φοιτητής καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών σε συνεργασία με το σύμβουλο σπουδών ο οποίος ορίζεται  από το Τμήμα. Για διευκόλυνση των πρωτοετών φοιτητών στην εγγραφή τους, θα οριστεί ομάδα μελών ΔΕΠ που τα μέλη της θα είναι παρόντα στη διάρκεια των εγγραφών στην είσοδο του Τμήματος και θα ενημερώνουν τους πρωτοετείς φοιτητές  σχετικά με το πρόγραμμα του Τμήματος. Αμέσως μετά το πέρας των εγγραφών, θα κληθούν όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές να παραστούν στην τελετή υποδοχής ώστε να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του Τμήματος.

10Μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες από την έναρξη του εξαμήνου ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να αλλάξει μέχρι δύο μαθήματα με δήλωσή του στη Γραμματεία του Τμήματος και με γνωστοποίηση στο Σύμβουλο Σπουδών.

11Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν την Κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος του πέμπτου εξαμήνου των σπουδών τους. Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να αλλάξει κατεύθυνση στο τέλος του 6ου εξαμήνου, αν το επιθυμεί.

12Για να διδαχθεί ένα μάθημα πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από 3 φοιτητές.

 

13Τρόπος υπολογισμού βαθμού πτυχίου: Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (αριθ. συν. 2888/28-5-2014 και 2887/9-5-2014) ο τρόπο υπολογισμού του βαθμού των τίτλων Σπουδών που απονέμουν τα Τμή-ματα του Α.Π.Θ. (Πτυχίο/ Δίπλωμα/Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης), θα πρέπει να προσαρμοσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ1466/Β/2007) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» και η κατάταξη της βαθμολογίας πτυ-χίου να προστεθεί στο Παράρτημα Διπλώματος. 

Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας ίσο με τον ακριβή αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS κάθε μαθήματος, σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:

Βαθμός πτυχίου = (Βαθμός Μαθήματος 1 x ECTS Μαθήματος 1 + Βαθμός Μα-θήματος 2 x ECTS Μαθήματος 2 + ….+ Βαθμός Πτυχιακής Διατριβής x ECTS Πτυχιακής Διατριβής) / Συνολικός Αριθμός ECTS Πτυχίου.

Διευκρινίζεται ότι στην παραπάνω σχέση στο συνολικό αριθμό των ECTS δεν συμπεριλαμβάνονται οι μονάδες ECTS της Πρακτικής Άσκησης καθώς αυτή δεν αξιολογείται με βαθμό.

14Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία για τη λειτουργία των πανεπιστημίων (Νόμος 4009/2011), όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.

Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσμήτορα της οικείας σχολής, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράματα σε φοιτητές: α) που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου και β) για μαθήματα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά, για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα.