Γλώσσα

Ε.Τ.Ε.Π.

ΕΤΕΠ

  Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1.

Ευθυμίου Κωνσταντίνος

eftimiou@agro.auth.gr

2.

Ιορδανίδης Χαράλαμπος

iordanidisc@agro.auth.gr

3.

Καζανά Παρασκευή

vivika@agro.auth.gr

4.

Κονσούλτου Αικατερίνη

konsultu@agro.auth.gr

5.

Κωνσταντινίδου-Οργιανέλη

Μαρία

konmar@agro.auth.gr

6.

Κώστας Στέφανος

skostas@agro.auth.gr

7.

Χατσέρα Ζωή

zhats@agro.auth.gr