Γλώσσα

Ανακοινωση

Υποτροφίες EKO του έτους 2018-2019: 1) Πίνακας τακτικών (επιλεγέντων) ανά Τμήμα

21/03/2019

Οι Υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούνται να προσφύγουν (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου -Παν/πολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101) εντός (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ (από 21.3.2019 και για πέντε (5) εργάσιμες μέρες). Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις, οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται οριστικοί. Οι Υποψήφιοι θα πρέπει αρχικά να επισκεφτούν το Γραφείο Επιτροπής Υγείας (κ. Παταζιού Ελένη 995360) στο Ισόγειο του Κτηρίου Διοίκησης και κατόπιν να υπογράψουν τη Σύμβαση στο κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου -Παν/πολη, Θεσσαλονίκη και όχι στο Τμήμα Σπουδών. Οι Υποτροφίες ΕΚΟ διατίθενται για τους επόμενους (3) τρεις μήνες Απρίλιο έως τέλος Ιουνίου. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ