Γλώσσα

Ανακοινωση

Ισοτιμία Πρακτικής Άσκησης Erasmus+

01/02/2019

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν μέσω του προγράμματος Erasmus + για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό και επιθυμούν την αναγνώρισή της ως ισότιμη με την Πρακτική Άσκηση που γίνεται στο Α.Π.Θ. πως θα πρέπει να ακολουθήσουν τα οριζόμενα από τον κανονισμό υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ. και ειδικότερα:

 

  1. Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί δύο μήνες και πραγματοποιείται σε Φορείς Υποδοχής (Φ.Υ.).
  2. Δικαίωμα πραγματοποίησης ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ αποκτούν οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών και μετά με βάση το έτος εγγραφής τους στα μητρώα του Τμήματος και με την προϋπόθεση να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο 50% των μαθημάτων των έξι (6) πρώτων εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, εκ των οποίων το 80% των μαθημάτων ανήκουν στην ομάδα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, καθώς επίσης και των μαθημάτων της ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (υποχρεωτικών του 6ου εξαμήνου και των κατ’ επιλογή μαθημάτων της κατεύθυνσης). Συνολικά για την απόκτηση ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ απαιτούνται κατ’ελάχιστο 90 ECTS, εκ των οποίων: Α. 72 ECTS των μαθημάτων ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και των μαθημάτων της ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ και Β. 18 ECTS των άλλων μαθημάτων του κορμού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στα μητρώα του Τμήματος ΠΡΙΝ από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις για τη δυνατότητα πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.
  3. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε επιχείρηση συγγενικού τους προσώπου 1ου και 2ου βαθμού
  4. Η παρουσία των φοιτητών/τριών είναι υποχρεωτική όλες τις εργάσιμες ημέρες (πενθήμερο) καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερήσιου 8ωραρίου του Φ.Υ. και δεν επιτρέπονται απουσίες εκτός εάν αυτές οφείλονται σε λόγους υγείας που πρέπει να τεκμηριώνονται με σχετικά έγγραφα.
  5. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης η εκπόνηση μέρους ή του συνόλου της Πτυχιακής Διατριβής του/της φοιτητή/τριας στο Φ.Υ.
  6. Ο Φ.Υ. στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης οφείλει να βεβαιώσει ενυπόγραφα την επιτυχή πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης του/της φοιτητή/τριας.
  7. Για την επιλογή από τους φοιτητές/τριες του Φορέα Υποδοχής όπου θα ασκηθούν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

I.Προτείνεται ο Φορέας Υποδοχής κατά προτίμηση να ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.

II.Δεν επιτρέπεται να επιλεγεί ως Φ.Υ. ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

III.Θα πρέπει, με βάση τις δραστηριότητες του Φ.Υ., να τεκμηριώνεται η ΣΥΝΑΦΕΙΑ του Φ.Υ. με τον Αγροτικό Τομέα και την κατεύθυνση σπουδών του/της φοιτητή/τριας.

  1. Η γενικότερη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης εκ μέρους των ασκούμενων πρέπει να ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή τους ιδιότητα, να είναι σύννομη και οι ασκούμενοι οφείλουν να ακολουθούν πιστά τους κανονισμούς ασφαλείας και εμπιστευτικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του καθώς και κάθε άλλη εργασιακή ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει στο Φορέα Υποδοχής του.
  2. Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να συντάξει και να παραδώσει αναλυτική «ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ», η οποία θα περιλαμβάνει τις ημερήσιες δραστηριότητες και για κάθε αντικείμενο της ημερήσιας δραστηριότητας εξήγηση και επιστημονική τεκμηρίωση και Ενυπόγραφη ΒΕΒΑΙΩΣΗ του φορέα υποδοχής για επιτυχή περάτωση της Πρακτικής Άσκησης.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση οι φοιτητές/τριες μπορούν να ανατρέξουν στον κανονισμό υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης (http://www.agro.auth.gr/praktiki/ kanonismos_praktiki.pdf) ή να έρθουν σε επαφή με τον υπεύθυνο της ομάδας υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης Αν. Καθηγητή κ. Π.Ε. Γεωργίου (τηλ. 2310998752 και e-mail: pantaz@agro.auth.gr) ή τον ECTS Coordinator Αν. Καθηγητή κ. Γ. Μιχαηλίδη (τηλ. 2310991712 και e-mail: michageo@agro.auth.gr).

 

ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ