Γλώσσα

Ανακοινωση

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

04/04/2017

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας, στη συνεδρίασή της αριθμ. 750/23.03.2017, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει και να καταρτίσει το Μητρώο Εσωτερικών μελών και το Μητρώο Εξωτερικών μελών του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 7 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει και το άρθρο 3, παρ. 3.ζ της Υ.Α. αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (ΦΕΚ 225/31.01.2017, τ. Β΄). Τα Μητρώα αυτά αναρτήθηκαν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρο 30 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15.02.2017, τ. Α΄), στην παρ. 7 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Τα μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών που καταρτίζονται και τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης (θητείας) καθηγητών, επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και το αργότερο ανά εξάμηνο με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στα ανωτέρω μητρώα εγγράφονται και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές. Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ